Veikart for tjenesteinnovasjon

På statusmøtet i juni fikk pilotkommunene i Nordland presentert KS sitt verktøy kalt Veikart for tjenesteinnovasjon. Verktøyet skal bidra til å skape bedre tjenester for innbyggerne i kommunen. Pilotkommunene kan ha god nytte av å bruke dette verktøyet når de skal implementere Inn på tunet som et tilbud til elever i grunnskolen. 

Pilotkommunene har lært om Veikart for tjenesteinnovasjon. Illustrasjonsfoto: iStock

Erfaringsutveksling på statusmøtene

I Nordland gjennomføres jevnlige statusmøter med kommunene og samarbeidspartnere i pilotprosjektet Inn på tunet i Nordlandskommunene. Hensikten med disse møtene er først og fremst å få status fra de deltakende kommunene på arbeidet med Inn på tunet og at erfaringene deles mellom kommunene. Dernest bruker vi statusmøtene til å gi kommunene informasjon og faglig påfyll som kan være nyttig i det arbeidet som gjøres lokalt. 

Metodikk til bruk i innovasjonsprosesser

Une Tangen fra KS presenterte Veikart for tjenesteinnovasjon for deltakerne på møtet. Dette er en metodikk av og for kommunene, som er god når man ser at tjenestene som tilbys ikke møter behovet i kommunen, sa Tangen. Veikartet er mye brukt i forbindelse med utvikling av tjenester til helse- og omsorgstjenester i kommunen. Dette betyr at mange kommuner, allerede har kjennskap til verktøyet og bruken av dette. 

Ulike verktøy

Hensikten med verktøyet er å gi en systematisk og helhetlig metodikk til bruk i innovasjonsprosesser. Dette gjøres ved å gå gjennom 6 ulike faser fra behovet oppstår til ny praksis er iverksatt. Veikartet tilbyr maler, sjekklister, spørsmål, tips og råd til bruk i innovasjonsprosessenen i kommunen. 

Fase 1 og 2 vil være nyttig for pilotkommunene

For de deltakende pilotkommunene som skal jobbe for at elever i grunnskolen skal få et Inn på tunet-tilbud, vil spesielt fase 1 og 2 være meget nyttig. I disse fasene defineres utfordringsbildet og man får en felles forståelse av utfordringene. Dette vil være en nøkkel for å klare å endre tjenestene slik at de møter behovet på en bedre måte. 

Vågan kommune gav tilbakemelding på at Veikart for tjenesteinnovasjon helt klart er et verktøy de kan ha nytte av i sitt arbeid med å etablere et Inn på tunet-tilbud til elevene. For Sortland kommune kan Veikartet gi verktøy som bidrar til å strukturere arbeidet internt i kommunen og sørge for god forankring. 

Publisert 23.06.2021

Veikart for tjenesteinnovasjon

Veikartet er en verktøykasse for deg som vil skape bedre tjenester for innbyggerne i din kommune. Veikartet tar deg gjennom seks faser, fra behovet oppstår til ny praksis er satt i drift. Verktøyene du trenger presenteres i hver fase.

https://www.ks.no/veikart