Vil din kommune bli med å teste ut Inn på tunet-koordinator?

Ett av fellestiltakene i pilotprosjektet i Nordland handler om å teste ut Inn på tunet-koordinatorer i fylket. Derfor søker vi nå etter kommuner som ønsker å bidra med å teste dette ut. 

Søker testkommuner. Illustrasjonsfoto: iStock
Søker testkommuner. Illustrasjonsfoto: iStock

Ønske om å sette spor 

Inn på tunet-pilotprosjektet er Statsforvalteren i Nordlands andre prosjektsatsing knyttet til Inn på tunet. For å bygge opp varige strukturer som sørger for at kommunene har god kjennskap til Inn på tunet, er ett av fellestiltakene å etablere Inn på tunet-koordinatorer. 

Inn på tunet-koordinatorene

Hensikten med dette tiltaket er å etablere Inn på tunet-koordinatorer rundt i Nordland. Det blir ikke etablert egne stillinger til dette, men er tenkt som en funksjon som kan ligge til eksisterende stillinger i kommunen eller regionen, eller andre steder der det kan være hensiktsmessig. 

Koordinatorene skal være førstelinjetjeneste for Inn på tunet-tilbydere, -brukere, og -kjøpere, og kunne gi god og relevant informasjon om Inn på tunet. I tillegg skal det være et nettverk mellom koordinatorene der koordinatorene kan dele erfaringer, kunnskap osv. Statsforvalteren i Nordland vil jobbe med nettverket og koordinatorene slik at de kan gjøre en best mulig jobb ute i kommunene. 

Ønsker kommuner i Nordland som kan teste

Ettersom pilotkommunene som deltar i pilotprosjektet allerede legger ned en stor innsats i Inn på tunet-pilotprosjektet, ønsker vi å gi andre kommuner muligheten til å melde sin interesse til å teste ut Inn på tunet-koordinatorer. Vi ber derfor kommuner som ønsker å jobbe med Inn på tunet i sin kommune, om å ta kontakt med prosjektleder Ingrid Roaldsen. 

I tiltaket er det satt av økonomiske midler til å gjennomføre aktiviteter knyttet til å teste ut dette tiltaket som da testkommunene kan få tilgang til. 

Publisert 05.11.2021