Skal jobbe for flere tilbud på gård for personer med demens

Fem engasjerte kommuner i Oslo og Viken er nå klare for å utvikle sine tilbud til personer med demens. Erfaringene de gjør seg om både mulighetene og utfordringene ved å etablere demenstilbud på gård, skal deles med alle landets kommuner.

De fem kommunene er valgt ut som prosjektkommuner i Oslo og Vikens nasjonale pilotprosjekt om demensomsorg. Pilotprosjektet er et av fire nasjonale piloter i Inn på tunet-løftet og varer i 2021-2022. Det er Statsforvalteren i Oslo og Viken ved landbruksavdelingen og helseavdelingen som leder pilotprosjektet i samarbeid med Viken Fylkeskommune. 17. mars var det oppstartkonferanse for prosjektet.

De fem prosjektkommunene er svært ulike i størrelse og innbyggertall, men også når det gjelder hvor mye erfaring de har med bruk av Inn på tunet-tjenester. Ulikhetene er et fortrinn som gjør at erfaringene vil være relevante for mange kommuner og bydeler i Norge.

De fem kommunene:

  • Fredrikstad – har hatt dagaktivitetstilbud på Stene Store gård i nærmere ti år, som kommunen, brukerne og pårørende er svært fornøyde med. Fredrikstad ønsker å se på mulighetene for avlastningstilbud på gård. (Prosjektleder: Birgitte Skauen Kopperud, 48066902)
  • Hemsedal – har to Inn på tunet-gårder de samarbeider med, men ønsker gjennom prosjektet å dele erfaringer og utvikle tilbudet videre (Prosjektleder: Henrik J. Thorset, 97498919)
  • Lørenskog – har ikke Inn på tunet-tilbud i dag, men ønsker å starte opp for å gi et tilbud som er godt tilpasset brukerne (Prosjektleder: Agnete Nygaard, 93030874)
  • Modum – har ikke Inn på tunet-tilbud i dag, men har ønsket det lenge og har nå et kommunestyrevedtak på å ta det bruk (Prosjektleder: Silje Bergum, 92665304)
  • Bydel Nordre Aker i Oslo – bruker Inn på tunet som en av mange tilbud for personer med demens. Gjennom prosjektet ønsker de å dele erfaringer og å se på utfordringer spesielt rundt anskaffelse og samarbeid i forbindelse med kjøp av Inn på tunet-plasser (Prosjektleder Elin Linløkken, 41772314)

Oppdraget

Oppdraget til pilotprosjektet er å:

  • kartlegge utfordringene kjøperne av Inn på tunet-tjenester møter ved oppstart, inkludert innkjøpskompetanse og forankring i kommunen  
  • kartlegge hvilke kriterier kommunen vektlegger ved valg av leverandør og hvilke løsninger som blir valgt  
  • vurdere kostnader og kvalitet ved bruk av Inn på tunet-tjenester sammenlignet med tilsvarende tilbud

Prosjektgruppa hos Statsforvalteren i Oslo og Viken vil sørge for å få inn svar på spørsmålene over fra de fem prosjektkommunene. I tillegg skal de sørge for kompetanseutvikling og faglig påfyll for prosjektkommunene og at de har mange anledninger til å komme sammen og utveksle erfaringer og diskutere utfordringer og muligheter med Inn på tunet-tilbud.

I pilotprosjektet har vi også støtte av en rekke ressurspersoner fra blant annet Aldring og helse, NMBU, Ruralis, NIBIO, Utviklingssenterne for sykehjem og hjemmetjenester, Nasjonalforeningen for folkehelse, Innovasjon Norge og tilbyderrepresentanter.

Hva sier forskningen?

Forskningsprosjektet «Demensomsorg på gård» ble avsluttet høsten 2020. Ingeborg Pedersen ved NMBU er en av forskerne som deltok. På oppstartkonferansen til pilotprosjektet kunne hun fortelle at deltagere på dagaktivitetstilbud på gård var betydelig mer ute, var mer fysisk aktive, mer sosiale og hadde mer positivt humør enn deltagere i tradisjonelle dagaktivitetstilbud på sykehjem. Mer om resultatene fra forskningsprosjektet finner du på siden «Demensomsorg på gård».

Bakgrunn og forankring

Antallet personer i Oslo og Viken med demens ligger i dag på ca. 33 000 personer. Dette antallet vil passere 80 000 innen 2050. På www.demenskartet.no finner man beregnet antall personer med demens for landets fylker og kommuner i dag og frem mot 2050.

I 2020 ble det lovfestet at kommunene skulle ha dagaktivitetstilbud for personer med demens. Kommunen har også ansvar for å tilby blant annet avlastningstiltak til pårørende som har «et særlig tyngende omsorgsarbeid» (Helse og omsorgstjenesteloven § 3-2). Det er også et viktig prinsipp at tjenestetilbud skal utformes i samarbeid med pasient eller bruker (Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1).

Arbeidet med å utvikle flere tilrettelagte tilbud i demensomsorgen, inkludert Inn på tunet-tilbud, er forankret både i Demensplan 2025 og kvalitetsreformen for eldre Leve hele livet.

  • I Demensplan 2025 er individuell plan, medbestemmelse og varierte og tilpassede aktivitetstilbud noen av tiltakene det skal satses på. Inn på tunet er omtalt spesielt i demensplanen:

«Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk.
Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har i en årrekke arbeidet
med utvikling, implementering og forankring av Inn på tunet ­tjenesten i kommunal demensomsorg og har utgitt en nasjonal håndbok om Inn på tunet og
dagaktivitetstilbud. Gårdene gir unike muligheter for meningsfulle oppgaver
og aktiviteter i stimulerende omgivelser, uten institusjonspreg. Stell av dyr, stell
av kjøkkenhage og frukthager, vedhogst, matlaging og felles måltider er noen
av gjøremålene på en gård. Det er stort potensial for flere slike tilbud dersom
kommunene og landbruket samarbeider om mulighetene.»

  • Leve hele livet er en reform for aktivitet, deltagelse og sosialt fellesskap. En av de fem satsingsområdene er aktivitet og fellesskap og Inn på tunet er nevnt som et eksempel på aktivitetstiltak.

Både Leve hele livet og Demensplan 2025 legger også vekt på pårørendes rolle og medvirkning slik at pårørende opplever å få nødvending støtte og avlastning.

 

Prosjektleder hos Statsforvalteren i Oslo og Viken: Hege Aae fmoshla@statsforvalteren.no, tlf. 419 36 263

Publisert 10.05.2021