Hvordan sikre gode Inn på tunet-tilbud til flere hjemmeboende personer med demens i Oslo?

I samarbeid med Sykehjemsetaten i Oslo har bydel Nordre Aker deltatt i Inn på tunet-løft-prosjektet. Målet er at ved tettere samarbeid i anskaffelsesprosessen, kan bydelene være med å påvirke kriteriene, slik at Inn på tunet-tilbudene blir gode og forutsigbare for brukerne, pårørende, kommunen og tilbyderne. 

Fôring av hest på Skjerven Inn på tunet-gård i Maridalen i Oslo

Bydel Nordre Aker har erfaring med kjøp av Inn på tunet-tjenester til personer med demens gjennom kjøp av plasser på Skjerven gård i Maridalen i Oslo (fra 2009 til 2018) og på Hauger gård i Fet kommune. De siste 4 årene har Hauger gård vært eneste tilbyder av Inn på tunet-tjenester for denne brukergruppa i Oslo kommune.

Tilbudet på Hauger gård er et mangfoldig tilbud, der brukerne opplever mestring og fellesskap. Men for mange brukere i Oslo er det dessverre en altfor lang reisevei. Dermed blir tilbudet uaktuelt for mange. Avstand og reisevei er noe vi håper blir tatt med som kriterier ved neste anbudskonkurranse for kjøp av Inn på tunet-tjenester i Oslo kommune.

Hvilke kriterier skal med i ny anbudskonkurranse?
Det er viktig at kommunen klarer å spesifisere kravene i anbudskonkurransen godt, slik at de ender opp med en avtale og et tilbud både kommunen, pårørende, brukere og bonden er fornøyd med. Kravene i ny anbudskonkurranse må derfor være nøye gjennomtenkt og det krever demensfaglig kompetanse og erfaring.

Hver av de 15 bydelene i Oslo har mellom 30 000 og 60 000 innbyggere, de er altså større enn mange kommuner i Norge. Dette medfører at anskaffelser kommer opp i så store summer at det må legges ut på et større marked og «veien» fra bruker og opp til de som tar avgjørelser kan oppleves som veldig lang. Vi er derfor veldig glad for at Sykehjemsetaten har vært med i arbeidsgruppen, slik at vi sammen kan diskutere nye anskaffelser og hvordan gjøre tilbudene for innbyggere i Oslo kommune enda bedre og øke mulighetene for individuelt tilpasset dagtilbud.

Prosjektet har gitt idéer og kompetanse
Gjennom prosjektperioden har vi fått økt kjennskap og kompetanse om forskjellige muligheter for drift av Inn på tunet-tilbud gjennom jevnlige møter med andre prosjektkommuner, fagdager og studieturer. Det har gitt oss gode idéer til hvordan driften kan gjøres på forskjellige måter, samtidig med at tilbudet gir mestring, utvikling og trivsel.

Nå er vi i sluttfasen av prosjektperioden og Sykehjemsetaten jobber med ny anbudsrunde der resultatene fra prosjektet skal tas med i kravspesifikasjonen.

 

Om bydel Nordre Aker

Bydel Nordre Aker er en av 15 bydeler i Oslo kommune. I Bydel Nordre Aker bor det mer enn
53 000 innbyggere. Bydelens visjon er «sammen skaper vi gode, aktive og selvstendige liv i Nordre Aker». Det betyr at vi er opptatt av å heve livskvaliteten til våre innbyggere i alle faser av livet. Dette skal vi gjøre i samarbeid med frivilligheten og gjennom innbyggermedvirkning slik at tjenestene våre er tilpasset behovene innbyggerne har.

Publisert 13.09.2022

Sitater fra noen brukere og pårørende

- Dette er et like viktig tilbud for pårørende som for deltager selv!

- På gården fikk han nye venner og følte at der var det folk som var mer på hans nivå. Gården bidro til at han fikk et sosialt liv på sine premisser og følte at her forsto alle hverandre.

- Ved deltakelse i driften på gården føler jeg at jeg gjør nytte for meg, og at jeg betyr noe for de andre.

- Han fortalte at han var sjåfør og at alle sammen syntes at han gjorde denne jobben veldig bra!