Lørenskog

Lørenskog kommune har ca. 35 000 innbyggere og ifølge demenskartet.no er det ca. 630 personer i kommunen som har demens. Per idag har kommunen et dagaktivitetstilbud på skihytta i kommunen for yngre personer med demens, men Lørenskog kommune ønsker å se på muligheten for et aktivitets- og avlastningstilbud på en Inn på tunet gård, godt tilpasset brukerne og ressursene de har.

Et slikt tilbud mener de kan bidra til å ivareta de pårørende og at personene med demens kan bo lenger hjemme. Kommunen ser at et samarbeid på tvers av fagavdelinger , som kjøp av Inn på tunet-tjenester krever, vil gi nye muligheter.

Noe av det som motiverer Lørenskog til å delta i prosjektet er samarbeid med faginstanser som Aldring og helse og at man gjennom prosjektet vil øke kunnskapen om demens i kommunen. Det er også en motivasjon at resultatene fra prosjektet kan gjøre det enklere for andre kommuner senere å ta i bruk Inn på tune-tjenester.

Lørenskog ønsker å involvere de som har "skoen på", ved å involvere både personer med demens og deres pårørende i prosjektet. I tillegg vil prosjektgruppa bestå av:

  • Agnete Nygaard, prosjektleder og rådgiver i enhet for fag og innovasjon
  • Kjersti Garhovd Skar, hukommelseskoordinator 
  • Jarle Opseth, avdelingsleder for dagaktivitetstilbud, kultur og frivillighet
  • Gabriella Lindman, avdelingsleder - helsefremmende og forebyggende tjenester
  • Margrethe Ulfsbøl Tangre, fagansvarlig/rådgiver - samhandling og forvaltning
  • Kristine Marie Guldberg, spesialkonsulent - samhandling og forvaltning
  • Knut Samseth, landbrukssjef, regionkontor landbruk for Lørenskog, Oslo og Rælingen
  • Ebba Parelius, eldrerådet

Styringsgruppa består av virksomhetslederne i helse-, omsorg og mestringssektoren.