Om Inn på tunet-piloten innen demensomsorg

Det er Oslo og Viken, ved Statsforvalteren og Viken Fylkeskommune, som har fått pilotprosjektet innen Inn på tunet og demensomsorg. Hovedmålet med prosjektet er at kommunene i Oslo og Viken skal ha kunnskap om Inn på tunet og se på det som et naturlig valg i sin demensomsorg.  

Målet skal vi nå med hjelp fra 5 prosjektkommuner: Fredrikstad, Hemsedal, Lørenskog, Modum og bydel Nordre Aker i Oslo. Kommunene er kommet ulikt i prosessen med å kjøpe Inn på tunet-tjenester for personer med demens – og har dermed ulike mål med å delta i prosjektet. Noen har kjøpt Inn på tunet-tjenester i flere år og ønsker å utvikle tilbudet, andre har ønske om å ta det i bruk for første gang.  

Sammen med prosjektkommunene skal vi også finne svar : 

  • Hvilke utfordringer møter kjøperne av Inn på tunet-tjenester ved oppstart? 
  • Hvilke kriterier blir vektlagt ved valg av leverandør? 
  • Hvordan er kostnaden og kvaliteten ved bruk av Inn på tunet-tilbud sammenlignet med tilsvarende tilbud? 

Vi vil øke kompetansen om Inn på tunet i prosjektkommunene i løpet av prosjektperioden.  Vi ønsker å se på både dagaktivitetsplasser og avlastningsplasser på gård. Det er store behov for begge deler i årene som kommer, fordi antallet personer med demens vil øke betydelig. 

Vi har med oss en bred ressursgruppe med kunnskap om bl.a. dagaktivitetstilbud og demensomsorg, forskning innen fagområdetbruker- og pårørendebehov.  

Parallelt prosjekt for Inn på tunet-tilbydere

Samtidig med Inn på tunet-løft-piloten vil vi gjennomføre et tilgrensende prosjekt for å utvikle et e-læringskurs for bønder om demens og demensomsorg.  Det er Aldring og helse som utvikler kurset på oppdrag fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. Kurset skal være klart høsten 2021Det er et mål at e-læringskurset skal knyttes opp til godkjenningsordningen for Inn på tunet-tilbud. Utviklingen av e-læringskurset støttes økonomisk av Landbruksdirektoratet og Viken fylkeskommune.  

Hva er Inn på tunet?

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.