Inn på tunet-tjenester og interkommunalt samarbeid

Hemsedal kommune ønsker å etablere et tettere interkommunalt samarbeid rundt Inn på tunet-tjenester for personer med demens i Hallingdal

Hemsedal er en fjellbygd med omtrent 2600 innbyggere. Kommunen har en relativt ung profil sammenliknet med andre kommuner i regionen og demenskartet viser at det om lag er 45 personer med en demensdiagnose kommunen.

Inn på tunet-tjenester i Hemsedal

Inn på tunet-tilbud til personer med demens er en sentral og viktig del av vårt tjenestetilbud og gis ofte som avlasting til de pårørende i tidlig til moderat fase i sykdomsutviklingen.  Inn på tunet-tilbudene kan gis parallelt med andre tilbud eller før andre tilbud er aktuelle.

Kommunen har i mange år kjøpt inn på tunet tjenester til flere brukergrupper og kommunen har hatt avtaler om dagaktivitetstilbud til personer med demens siden 2012. Andre brukergrupper som har eller har fått tilbud om inn på tunet tjenester er: skolelever, brukere med en utviklingshemming og personer som trenger arbeidstrening og har utfordringer med psykisk helse og rus.

Hemsedal deltok også i en interkommunal gruppe i forbindelse med Inn på tunet løftet 1 i 2010 Da hadde flere Hallingdalkommuner blant annet en målsetting om å få etablert flere Inn på tunet-garder i regionen, se på avtaler og innkjøp med mer.

I Hemsedal har vi fra før hatt to godkjente tilbydere. Nå i 2022 har vi snart 4 godkjente tilbydere som alle kan tilby et variert og kvalitetsmessig godt tilbud til flere brukergrupper. Vi opplever at det er stor interesse og vilje blant gårdbrukere i kommunen til å se på alternative muligheter for bruk av garden.

Om prosjektet

Hemsedal er en av 5 kommuner som har deltatt i et prosjekt om Inn på tunet-tilbud i demensomsorgen, som er en del av den nasjonale satsingen «Inn på tunet-løftet». Hemsedal har sammen med fire andre kommuner - Fredrikstad, Hemsedal, Modum og bydel Nordre Aker i Oslo - blant annet kartlagt behovet for fleksible og tilrettelagte dagaktivitetstilbud.

 Vi har gjennom prosjektet sett stor verdi av erfaringsdeling med de andre kommunene i prosjektet. Vi har fått økt kompetanse på blant anna innkjøp, kartlegging og fått idéer om hvordan vi sammen med tilbyderne kan utvikle gode tjenester til personer med demens. Et annet resultat av prosjektet er at en av tilbyderne nå ser på muligheten for å etablere et Inn på tunet-tilbud til yngre personer med demens. Tilbyderen har vært en del av prosjektgruppa lokalt og bidratt med kunnskap, idéer og muligheter for å utvikle tjenesten videre.

Hva skal skje videre?

Lokal prosjektleder har hatt møter med helse- og omsorgssjefene i regionen og det er interesse for å se på et samarbeid for å utvikle interkommunale tjenester til personer med demens. Vi kommer i tiden fremover å invitere de andre Hallingdalkommunene til et samarbeid om innkjøp, samarbeid om tjenester på tvers av kommuner, saksbehandling med mer.

I første omgang må det gjøres en behovskartlegging blant demenskoordinatorer i regionen, samt en liten mulighetsstudie for å se på ulike områder vi kan samarbeide om.  Små kommuner kan ha mye å tjene på et samarbeid rundt tilbud til personer med demens slik vi ser det.

Publisert 23.09.2022

Kontaktpersoner