Hvorfor burde Modum fortsatt satse på Inn på tunet-tjenester for personer med demens?

I januar 2022 etaberte kommunen samarbeid med Stavlundstøa Inn på tunet-gård og to dager i uka får fysisk spreke og yngre personer med demens et tilpasset dagaktivitetstilbud på gården. Dette gir meningsfulle og gode dager for brukerne, og god avlastning for de pårørende.

Modum kommune har deltatt i den nasjonale satsingen Inn på tunet løftet-2 og pilotprosjektet om Inn på tunet og demensomsorg.

Se filmen om Inn på tunet for personer med demens, der bruker og ansatte i Modum bidrar.


Tidlig i prosjektet så vi i Modum at vi ikke hadde et godt tilpasset tilbud til yngre personer med demens. «Gå-gruppen» som eksisterte før koronaen ble avviklet og erstattet med fritidskontakter. Det var delte meninger blant brukerne om hvor god erstatning dette var. Noen var veldig fornøyde med én til én til én-tilbud, mens andre synes løsningen var fortvilende da de ønsket en gruppe med personer i samme situasjon. Felles var at de ønsket et dagaktivitetstilbud som ikke var knyttet til institusjonene i kommunen.

I Modum vil antall personer med demens øke med nær 15 % fra 2020 til 2025 (demenskartet.no) I denne gruppa er det også personer under 65 år. Av erfaring ser vi at yngre personer trenger identitetsfremmende aktiviteter og målet er at den enkelte skal i størst mulig grad utnytte sine egne ressurser og ivareta selvstendighet og verdighet. Med det trenger de ofte ett annet tilbud enn avlastning knyttet til institusjoner. Resultater viser at pårørende opplever Inn på tunet som et helsefremmende tilbud både for personen med demens og for seg selv fordi det er sammenheng mellom aktivitetsnivå, meningsfylte og gode aktiviteter. Faktorer som er avgjørende for at tilbudet skal virke helsefremmende er positive tilbakemeldinger om trivsel og aktiv deltagelse.


Inn på tunet i Modum

Modum kommune har i flere år pratet om Inn på tunet-tilbud. Fordi det tidligere ikke har vært politisk vedtak om det, ble det heller ingen oppstartsprosess. Men høsten 2021 fattet kommunen politisk vedtak om å etablere Inn på tunet-tjenester for personer med demens. Fra vedtaket ble fattet til oppstartet av tjenesten var det  mange meninger om hvordan dette skulle løses.

Arbeidsgruppen i kommunen så nødvendigheten med å ha klare rammer og erfaring innen demens for å få et godt og etterlengtet tilbud. I januar 2022 ble tilbudet en realitet. Inn på tunet Modum ble et tilbud for 2-3 personer 2-3 ganger i uka og er spesielt rettet mot fysisk spreke og fortrinnsvis yngre personer med mild grad av demens. Avtalen med gården er på to år i første omgang, med 1+1 år opsjon.

Flere ansatte i kommunen har underveis sett nytten av å ha et tilpasset tilbud i kommunen og viktigheten av å ha et godt avlastningstilbud til pårørende. I Modum kommer vi til å arbeide videre med å få beholde tilbudet slik det er i dag.

Sammen med kommunene Hemsedal, Lørenskog, Fredrikstad og bydel Nordre Aker i Oslo har vi kartlagt behovet for tilrettelagte og fleksible dagaktivitetstilbud. Ved å være med i prosjektgruppen har Modum utvekslet erfaringer med andre kommuner. Deriblant har vi fått mange gode innspill til innkjøp og offentlig anskaffelse av tjenesten. Vi har fått se hvordan andre har etablert sitt tilbud, sett gevinsten av å ha et tilpasset tilbud til de yngre og hvor viktig god avlastning er for pårørende.

 

 

Publisert 16.12.2022

Fakta om Modum

Antall innbyggere 14 348 (2020)

Antall personer med demens (demenskartet.no):
2020: 308
2025: 354

Hva er Inn på tunet?

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.