Sluttrapport fra demensprosjektet

Hvordan kan kommuner få mer differensiert dagaktivitetstilbud for personer med demens ved å ta i bruk Inn på tunet-tjenester? Sluttrapporten fra et to-årig prosjekt er nå klar. Prosjektet har blant annet kartlagt hva som er utfordrende for nye kjøpere av Inn på tunet-tjenester og har forslag til tiltak som kan bidra til å løse disse. 

Tur på Bredeg Inn på tunet-gård i Trøgstad, Indre Østfold

Les hele rapporten her

Sammendrag fra sluttrapporten

Om Inn på tunet løftet

I jordbruksforhandlingene 2019 ble det satt av midler til Inn på tunet-løftet. Formålet med satsingen er å øke etterspørselen etter godkjente Inn på tunet-tilbud. Dette skal gjøres ved å utvikle og formidle kunnskap om hvordan Inn på tunet kan bidra til å nå mål for velferdstjenester og integrering. Man skal også kartlegge og redusere mulig barrierer kjøperne møter når de skal kjøpe Inn på tunet-tjenester.

Inn på tunet-løftet består av to tiltak. I perioden 2021-2022 er det gjennomført fire pilotprosjekter om Inn på tunet innen ulike brukergrupper. Statsforvalteren i Oslo og Viken har hatt ansvaret for piloten om Inn på tunet for personer med demens. I det andre tiltaket skal det blant annet utvikles veiledningsmateriell for kjøperne av Inn på tunet-tjenester.

 

Bakgrunnen for prosjektet

Antall personer med demens i Norge vil øke kraftig i årene fremover ifølge demenskartet.no. Myndighetenes mål er at disse skal få gode, tilpassede tjenester, slik at de kan oppleve mestring og leve aktive og meningsfulle liv. I Demensplan 2025 og Leve hele livet (Meld. St. 15 (2017- 2018)) er Inn på tunet nevnt som gode alternative dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens. I tillegg har pårørende som har «et særlig tyngende omsorgsarbeid» krav på avlastning (Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 Kommunens ansvar overfor pårørende). Pårørendeveilederen (2017) beskriver pårørendes rettigheter og helse- og omsorgstjenestens plikter. Regjeringens strategi og handlingsplan for pårørende (2021-2025) har også tilstrekkelig støtte og avlastning for pårørende som et av sine innsatsområder.

Forskningsprosjektet «Demensomsorg på gård» har vist mange fordeler ved Inn på tunet-tilbud, både for brukere og pårørende, men også for kommunen som får et mer differensiert tilbud.

Vi har ikke nøyaktig tall for hvor mange kommuner i Norge som kjøper Inn på tunet-tjenester for personer med demens. Forskningsprosjektet anslo 30-40 kommuner. Det vi vet at en stor andel av norske kommuner ikke har dagaktivitetstilbud som er tilpasset spesielle grupper av personer med demens, for eksempel yngre personer med demens.

Hvorfor er det ikke flere kommuner som kjøper disse tjenestene, når de som gjør det er så fornøyd? Hvilke utfordringer og barrierer finnes, og hvilke er det mulig å gjøre noe med? Det er dette vi har prøvd å finne noen svar på i pilotprosjektet vårt.

Om prosjektet

Vi har samarbeidet med Viken fylkeskommune og fem prosjektkommuner: Bydel Nordre Aker i Oslo, Fredrikstad, Hemsedal, Lørenskog og Modum. Dette er kommuner med stort sprik i antall innbyggere – fra ca. 2 500 i Hemsedal til 85 000 i Fredrikstad. Erfaringen med Inn på tunet-tilbud svært varierende, fra mange års erfaring til ingen erfaring.

I prosjektet har vi blant annet kartlagt hva som er utfordrende for kommunene når de skal kjøpe Inn på tunet-tjenester for første gang. Vi har også sett på kostnader, kvalitet, innkjøpskompetanse, kravspesifikasjoner og hvilke kriterier kommunen vektlegger ved kjøp av tjenesten. Vi har samtidig sett til forskningsprosjektet «Demensomsorg på gård» (2016-2020) (7) som har resultater som gir svar på flere av disse spørsmålene.

Samtidig med kartleggingene i prosjektkommunene, har kommunene jobbet for å etablere eller videreutvikle Inn på tunet-tilbud i sin kommune. Det har kommet opp interessante temaer og erfaringer om blant annet kvelds- og overnattingstilbud, interkommunalt samarbeid om kjøp av Inn på tunet-tjenester og erfaringer fra Oslo kommune der innkjøp og bestilling av tjenester skjer på en annen måte enn i mindre kommuner. I tillegg har vi fått erfaringer fra to kommuner som ikke har kjøpt slike tjenester før. Disse erfaringene er beskrevet i sluttrapportene fra hver prosjektkommune.

Forslag til løsninger

Vi ser noen tiltak som vi mener vil gjøre det enklere for kommunene å kjøpe Inn på tunettjenester for personer med demens:

Mer markedsføring – Både i oppstartsfasen og under drift av Inn på tunet-tilbud er det viktig at både politikere og administrasjonen i kommunen vet hva Inn på tunet-tilbud er og betyr. Dette krever mer markedsføring.

Oppdatert veiledningsmateriell – «Nasjonal håndbok – Inn på tunet – dagaktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens» (2016) må oppdateres med ny kunnskap, krav og satsninger. Håndboka gir veiledning til kommuner og tilbydere både under planlegging, oppstart og drift. Etter initiativ og midler fra pilotprosjektet, vil veilederen bli oppdatert og digitalisert første halvår i 2023.

Mal for offentlige anskaffelser av Inn på tunet-tjenester - Våre prosjektkommuner så at maler for offentlig anskaffelse av Inn på tunet-tjenester vil være en god hjelp i en oppstartfase. I del 2 av Inn på tunet-løftet, etter pilotprosjektene er ferdige, skal det utarbeides en slik mal.

Kurs for tilbydere – I tillegg til tiltak rettet mot kommunene, så vi behovet for et tiltak som kunne bidra til at flere gårdbrukere kan bli attraktive samarbeidspartnere for kommunen. Sammen med Aldring og helse har vi fått utviklet et e-læringskurs for tilbydere om demens og demensomsorg på gård.

Publisert 17.12.2022