Filminnspilling i Bodø om Inn på tunet

Rett før sommerferien startet opptakene til filmen om Inn på tunet og hvordan gården kan brukes som en praktisk læringsarena for barn i grunnskolen. Filmen lages av vår samarbeidspartner Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, og skal lanseres til skolestart til høsten. 

Barn fra Østbyen skole i Bodø planter gulrot. Foto: Kathrine Pedersen, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa

Elevene blir filmstjerner

Over tre dager har Kathrine Pedersen og Ørjan Olsen ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS), vært på Bodin 4H-gård i Bodø sammen med elever ved Østbyen skole, for å lage en film om Inn på tunet. Kathrine Pedersen forteller at de ble svært godt tatt imot både av de ansatte ved Bodin 4H-gård, lærere og elever. Etter å ha møttes flere ganger ble elevene også godt kjente med Kathrine og Ørjan og om hvorfor også de var tilstede sammen med klassen. 

Praktisk læring om matproduksjon og fjøsstell

Kathrine forteller at lærerne hadde gjort en god jobb også med å forberede elevene på at de også skulle være med på en filminnspilling. Elevene besøkte Bodin 4H-gård først som en del av Bodø kommunes tilbud til 3. klassingene i Bodø kommune. Dette opplegget innebærer at elevene får være en dag på gården og lære om matproduksjon, være i fjøsen og bidra med å stelle dyrene.

Plante grønnsaker og sette potet

Deretter møtte elevene igjen Kathrine og Ørjan da de skulle sette potet og plante ut grønnsaker. Bodin 4H-gård hadde på forhånd vært sammen med elevene på skolen og snakket med elevene om dyrking av potet og grønnsaker. Settepotetene hadde elevene med seg fra skolen og grønnsakene var blitt forkultiverte før de ble plantet ut i åkeren. 

image09e8h.png

Elevene lager renner for å sette potet. Foto: Kathrine Pedersen, KKS

Praktiske og estetiske læringsprosesser

KKS er en av flere samarbeidspartnere i pilotprosjektet i Nordland. Rollen til KKS i piloten er knyttet til å utvikle undervisningsressurser til lærerne som skal være tilgjengelig i KKS sin egen ressursbase. I tillegg bidrar til å utvikle og produsere denne filmen som skal synliggjøre for skoleledere og lærere hva Inn på tunet og hvordan gården kan være en praktisk læringsarena for elevene. 

Pilotprosjektet i Nordland er designet rundt Fagfornyelsen i skolen der begreper som kreativitet, dybdelæring, tverrfaglighet og kulturforståelse, er sentrale. Dette er i tråd med det læringssynet som KKS ønsker å fremme. KKS er opptatt av å legge til rette for elevaktiv læring der man teori og praksis blir koblet sammen. 

Filmen er et av tiltakene i det nasjonale pilotprosjektet for Inn på tunet som retter seg mot elever i grunnskolen som gjennomføres i Nordland. Pilotprosjektet er en del av det nasjonale Inn på tunet-løftet og er finansiert av Landbruksdirektoratet og Nordland fylkeskommune. 

Publisert 06.07.2021