Inn på tunet i Nordlandskommunene er navnet på det nasjonale Inn på tunet-pilotprosjektet for elever i grunnskolen, som gjennomføres i utvalgte kommuner i Nordland. Prosjektet i Nordland eies av Nordland fylkeskommune og Statsforvalteren i Nordland. Arbeidet gjennomføres av Statsforvalterens tverrfaglige prosjektgruppe og ledes av av landbruks- og reindriftsavdelinga. I tillegg har prosjektet en egen styringsgruppe der eierne av prosjektet er representert.

Stjernen i Inn på tunet-løftet er kommunene!

"Det er kommunene som til syvende og sist skal bidra med erfaringer om hva som fungerer og ikke fungerer i et Inn på tunet-samarbeid", sa Landbruks- og matminister Bollestad til deltakerne i Nordland under Oppstartsseminaret. I Nordland skal vi høste erfaringer fra pilotkommunene Hadsel, Meløy, Sortland og Vågan. I tillegg skal Bodø kommune bidra med sine mangeårige erfaringer med bruk av Inn på tunet til elever i grunnskolen. 

Inn på tunet i Nordlandskommunene tar utgangspunkt i Fagfornyelsen i grunnskolen, og består av 10 fellestiltak og en egen verktøykasse med skreddersydde tiltak som de deltakende kommunene kan velge fra.

Inn på tunet som et aktuelt tiltak for sårbare barn og unge

Rammen rundt pilotprosjektet i Nordland er et overordnet og tverrfaglig barneperspektiv. Gjennom tidlig innsats i grunnskolen i form av tilrettelagte aktiviteter og tiltak, vil man kunne fange opp sårbare barn og unge. Dette er i tråd med Regjeringens Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse som nylig ble vedtatt. Her pekes det på Inn på tunet som et aktuelt tiltak for sårbare barn og unge, og gården som en arena for mestring, trygghet og inkludering. Dette skaper gode forutsetninger for læring. Gjennom vårt tverrfaglige samarbeid internt hos Statsforvalteren i Nordland får vi løftet barneperspektivet og sett dette i sammenheng med bekjempelse av barnefattigdom og utenforskap. Nordland fylkeskommune som har ansvar for den videregående opplæringen i fylket, anerkjenner at et godt uviklet Inn på tunet-tilbud til elevene i grunnskolen, kan bidra til å redusere utenforskap og utfordringene knyttet til frafall i videregående skole. 

Fagfornyelsen gir muligheter for Inn på tunet

Høsten 2020 ble læreplanene for alle fag i grunnskole- og videregående skole fornyet, bedre kjent som Fagfornyelsen.Formålet med Fagfornyelsen er å gjøre barn og unge bedre i stand til å møte og finne løsninger på dagens og fremtiden utfordringer. Dette skal blant annet gjøres ved at enkelte tema skal være gjennomgående på tvers av fag, slik som folkehelse og livsmestring, bærekraftig utvikling, og demokrati og medborgerskap. I tillegg skal skolen gi rom for dybdelæring, slik at elevene utvikler forståelse av sentrale elementer og sammenhenger innenfor et fag.

I skolens nye verdier og læreplanverk er det viktig at elevene møter praktiske utfordringer og utvikler nysgjerrighet og kritisk tenkning. Respekt for naturen og miljøbevissthet, er andre sentrale verdier som skal gjennomsyre opplæringen i skolen. Inn på tunet kan være et godt alternativ til skolens arbeid med praktiske og varierte metoder, både i opplæringen for elever og generelt, og ikke minst for elever med særskilte behov.