Samarbeidspartnere

Inn på tunet i Nordlandskommunene gjennomføres som et samarbeid mellom prosjektgruppa, de deltakende kommunene og en rekke samarbeidspartnere. Samarbeidspartnerne skal bidra i konkrete tiltak i pilotprosjektet, samt bistå kommunene i sitt arbeid lokalt. 

 

Samarbeidspartnere i Nordland sitt Inn på tunet-pilotprosjekt

Inn på tunet Nordland SA

Inn på tunet Nordland SA representerer gårder som sammen har dannet felles foretak som yter velferdstjenester. Tilbudene tilpasses alle nivå og aldrer. De fleste tilbudene er rettet mot oppvekst og opplæring, arbeid og arbeidstrening samt helse og omsorg. For å finne gårdene i Nordland som er med i samvirket, følg lenken til hjemmesiden til Inn på tunet Nordland SA. 

Samvirket kan hjelpe gårder som ønsker å bli godkjent Inn på tunet-tilbyder og bidra med kontrakt, fakturering mm. opp mot kjøper av tjenestene. I tillegg arrangerer samvirket kurs for tilbyderne og fungerer som et nettverk tilbyderne i mellom. Daglig leder i samviret er Bente Haukås. Hun fungerer som et bindeledd mellom tilbyder og kjøper av Inn på tunet-tjenester.

Kontaktinformasjon

Bente Haukås

E-post: bente.haukaas@innpatunet.no 

 

KS Nord-Norge

KS er kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner. KS er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon og forhandlingspart i lønnsoppgjørene. Aktivitetene i KS skal støtte opp under rollen som utviklingspartner for kommuner og fylkeskommuner, som interessepolitisk aktør overfor sentrale myndigheter og andre, og som forhandlingspart for arbeidstakerorganisasjonene i kommunesektoren.

Inn på tunet-pilotprosjektene skal benytte KS sitt veikart for tjenesteinnovasjon.

 

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (forkortet KKS) skal bidra til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i barnehagen og grunnopplæringen. Senteret skal bidra til engasjement for fagene og for økt interesse for opplæring i kunst- og kulturfag, og til at barnehager og skoler får økt kompetanse til å tolke og operasjonalisere rammeplanen og læreplanverket. KKS skal videre støtte andre institusjoner og særlig lærerutdanningene i deres arbeid med kompetanseutvikling innenfor kunst- og kulturfag i skolene og barnehagene. 

 

Kontaktinformasjon

Ann Karin Orset, senterleder

E-post: ann.k.orset@nord.no

Kathrine Pedersen, rådgiver

E-post: kathrine.pedersen@nord.no

 

Nord universitet

Nord universitet leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte, fordelt på flere studiesteder i Nordland og Trøndelag. Gjennom en flercampusmodell i Nordland og Trøndelag sikres det at Nord universitet er tett på det arbeids- og næringslivet vi er en del av. 

Inn på tunet i Nordlandskommunene samarbeider med Master for grunnskolelærerutdanningen (MAGLU). Studenter vil få informasjon om Inn på tunet og få tilbud om å besøke Inn på tunet-gårder med tilbud til elever i grunnskolen. I tillegg vil studentene kunne skrive semster- og/eller masteroppgaver knyttet til Inn på tunet-piloten. 

Kontaktinformasjon

Gisle Pettersen, studieleder faktultet for lærerutdanning, kunst og kultur

E-post: gisle.i.pettersen@nord.no

Wenche Rønning, førsteamanuensis fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur

E-pst: wenche.ronning@nord.no

 

Norsk landbruksrådgiving Nord-Norge

Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge har siden 1. januar 2018 omfattet hele Nord- Norge; Nordland, Troms og Finnmark. Enheten skal være den nordnorske bondens sentrale landbruksrådgiverorganisasjon, og har om lag 1800 medlemmer. 

I pilotprosjektet skal NLR bidra med veiledning til gårdbrukere som ønsker å bli godkjent Inn på tunet-tilbyder, samt gjennomføre godkjenningskurs.

Kontaktinformasjon

Per Drage, HMS rådgiver

E-post: Per.Drage@nlr.no

 

 

Publisert 23.04.2021