Meløy jobber med forankring av Inn på tunet

I Meløy kommune jobbes det nå med å forankre Inn på tunet som et tilbud til kommunens innbyggere både administrativt og politisk. Landbrukskontoret og oppvekstkontoret samarbeider for å få til dette. På nyåret inviterte de kommunens ansatte til et digitalt informasjonsmøte om Inn på tunet sammen med Statsforvalterens prosjektgruppe.

Åge Bergquist på landbrukskontoret i Meløy er en av de som jobber med pilotprosjektet i kommunen. Foto: Ingrid Roaldsen, Statsforvalteren i Nordland

Gode forutsetninger for Inn på tunet i Meløy

Meløy kommune har allerede tre godkjente Inn på tunet-tilbydere. I tillegg har flere gårdbrukere meldt sin interesse for å etablere et slikt tilbud. Med andre ord, Meløy har gode forutsetninger for at Inn på tunet kan supplere kommunens tjenestetilbud. Nå jobbes det intenst fra både landbruks-siden og oppvekst-siden for å forankre Inn på tunet både administrativt og politisk i kommunen. Politikerne i kommunen har allerede signalisert at de er positive til å gi Inn på tunet som et tilbud til innbyggerne. I første omgang ønsker man å se på hvordan man kan gi et tilbud til elever i grunnskolen i og med at kommunen er én av pilotkommunene i Nordland sitt nasjonale pilotprosjekt. 

Vellykket informasjonsmøte

Statsforvalterens tverrfaglige prosjektgruppe startet 2022 med et vellykket digitalt informasjonsmøte for Meløy kommune om Inn på tunet. Flere enn 20 personer fra ulike avdelinger i kommunen deltok. Møtet skulle vært holdt fysisk på rådhuset i Meløy, men pandemiens restriksjoner gjorde dette umulig. I tillegg til å informere om hva Inn på tunet er og om det nasjonale pilotprosjektet som ledes av Statsforvalteren, fikk kommunens ansatte mange eksempler på hvordan Inn på tunet kan benyttes som et tilbud. 

Inn på tunet kan være et tilbud til alle

Julie Tangen fra helse- og vergemålsavdelinga informerte om Inn på tunet som dagaktivitetstilbud til personer med demens og hvordan Inn på tunet også kan være et tilbud til ensomme eldre. Fra samme avdeling, informerte Linn Orø Sund om hvordan Inn på tunet kan bidra i det forebyggenede arbeidet knyttet til barn og unge. Eirik Arntsen fra oppvekst- og velferdsavdelinga viste eksempler på hvoran Inn på tunet kan kobles tett til undervisninga i skolen gjennom fagfornyelsen. Linn-Charlotte Nordahl fra samme avdeling, gav deltakerne innsikt i hvordan Inn på tunet kan benyttes av NAV som et arbeidstreningstiltak som gir deltakerne mestring og tilhørighet. Nordahl informerte også om den nye nasjonale håndboka for psykisk helse og rus, som er et godt verktøy til bruk i Inn på tunet-arbeidet for denne gruppa.

Publisert 27.01.2022