Midtveisseminar for pilotkommunene i Nordland

Det nasjonale pilotprosjektet Inn på tunet i Nordlandskommunene er godt over halvveis. Arbeidet i pilotkommunene er godt i gang og mange av fellestiltakene er gjennomførte. På det digitale Midtveisseminaret som ble arrangert for både pilotkommuner og samarbeidspartnere, ble erfaringer delt og faglig påfyll gitt til det videre arbeidet. 

Statsforvalterens prosjektgruppe for Inn på tunet under det digitale Midtveisseminaret. Foto: Emil Harjo Indsetviken, Statsforvalteren i Nordland

Prosjektarbeid i en tid preget av pandemi

Prosjektet Inn på tunet i Nordlandskommunene har så langt vært utarbeidet og gjennomført i en periode preget av pandemi. Prosjektgruppen hadde derfor et sterkt ønske om å kunne samle deltakere fra pilotkommunene og samarbeidspartnere til et fysisk Midtveisseminar i januar i år. Pandemien satte dessverre nok en gang en stopper for å samle en større gruppe mennesker fysisk, og Midtveisseminaret ble derfor tilpasset et digitalt format. 

Status for arbeidet i Nordland

Midtveisseminaret ble gjennomført i begynnelsen av mars med over 30 deltakere digitalt på Teams. Seminaret ble høytidelig åpnet med en hilsen fra landbruks- og matminister Sandra Borch, etterfulgt av et musikalsk innslag ved elever fra Bodø videregående skole. Prosjektleder Ingrid Roaldsen gav en kort statusrapport og viste til at alle fellestiltakene er i gangsatt, samt at noen av tiltakene allerede er gjennomførte. Blant annet har det vært gjennomført Inn på tunet-kurs for gårdbrukere, det har blitt laget film om Fagfornyelsen og koblingen til Inn på tunet-gården, og man har startet med å undersøke hvordan man kan etablere et nettverk av Inn på tunet-koordinatorer i Nordland. Også i pilotkommunene er det gjort en fantastisk innsats for å legge til rette for at elever i grunnskolen kan få et Inn på tunet-tilbud. 

Gode offentlige anskaffelser kan gi forutsigbarhet i Inn på tunet-tilbudet

På Midtveisseminarets første dag hadde advokatfirmaet Kildebo et lengre innlegg om offentlig innkjøp av Inn på tunet-tjenester. Kildebo skal bidra i arbeidet med veilederne som skal være et av produktene fra Inn på tunet-løftet og har tidligere holdt et lignende innlegg knyttet til demensomsorg. Med bakgrunn i eksempler på offentlige innkjøp av Inn på tunet-tjenester til elever, viste Kildebo hvordan gode anskaffelser kan bidra til forutsigbarhet for alle involverte i et Inn på tunet-tilbud.

Deltakerne fikk tips om å starte med å definere behovene til kommunen og sette seg en målsetting for anskaffelsen. I tillegg er det nødvendig å jobbe med forankring både administrativt og politisk og sørge for at det finansielle er på plass før man går ut med anskaffelsen. Flere av pilotkommunene har nettopp lagt ned en solid innsats nettopp i å forankre Inn på tunet som et tilbud til elever. 

Elevene i Vågan opplever mestring, motivasjon og fellesskap 

Avslutningsvis på seminarets første del, fikk vi høre hvordan elever i 1.- og 2. trinn ved Laukvik oppvekstsenter opplever mestring, motivasjon og fellesskap på Inn på tunet-gården Stall Fagerbakken i Vågan kommune. Elever som tidligere ikke har vist faglig interesse, skriver nå side opp og side ned om sine opplevelser på gården. De faste besøkene på gården er høydepunktet for elevene, og tas inn i undervisningen og leken i skolegården.

imagezo8vo.png

Tegning av én av elevene som nå får et Inn på tunet-tilbud i Vågan. Foto: Vågan kommune.

Det var ikke fritt for gåsehudopplevelser når lærer Stine Lising fortalte hva elevene formidler fra besøkene gjennom tegninger og tekst. Lising sier blant annet at alle elevene opplever inkludering. "Fellessopplevelsen og fellesskapsfølelsen løftes frem som veldig viktig, og vi ser den igjen i leken i friminuttene på skolen", sier Stine Lising. Vågan kommune ser allerede konturene av hva et Inn på tunet-tilbud kan bety for elevene i grunnskolen og vil jobbe for å forankre tilbudet politisk og administrativt, slik at dette blir et permanent tilbud. 

FNs Barnekonvensjon og FNs bærekraftsmål bringes inn i Inn på tunet-arbeidet

På Midtveisseminarets andre dag var det FNs Barnekonvensjon og FNs bærekraftsmål, sammen med estetiske læringsprosesser som var tema. Leder av Statsforvalterens Forum Barn og Unge Nina Skille, viste deltakerne hvordan både FNs Bærekraftsmål og FNs barnekonvensjon er tett koblet til Inn på tunet-arbeidet. I tillegg fikk deltakerne et godt innlegg fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen om estetiske læringsprosesser. Begge innleggene var utgangspunktet for gruppearbeidet der deltakerne ble bedt om å si noe om hva som er status for Inn på tunet-arbeidet i pilotkommunene, og ikke minst si noe om veien videre. Pilotkommunene ble også utfordret på hvordan de i større grad kan utnytte samarbeidspartnerne som en ressurs i det videre arbeidet. 

Et tema som kom opp fra diskusjonene i gruppene, var hvordan man kan nå ut med informasjon til beslutningstakere i kommunene, for å sikre at Inn på tunet blir en del av kommunenes langsiktige tjenestetilbud. "Vi som deltar på seminaret i dag vet jo at Inn på tunet er et flott tilbud til mange, men hvordan skal vi få formidlet dette til de som ikke er her i dag", var et av innspillene fra deltakerne. 

Alle kommunene beskrev utfordringer knyttet til kommuneøkonomien, som gjør at det kan være vanskelig å få forankret Inn på tunet. Det vil i dette arbeidet være viktig å ha fokus på sosial bærekraft, i form av at Inn på tunet blant annet kan bidra til at elever fullfører grunn- og videregående skole, og dermed bidra til å forhindre utenforskap. Deltakerne erfarte også at gode innkjøpsprosesser, som vi lærte om på seminarets første dag, også kan bidra til å sikre langsiktighet og forutsigbarhet både for kjøpere og tilbydere av Inn på tunet. 

Publisert 21.03.2022