Julens lesestoff - sluttrapport for pilotprosjektet i Nordland for

Julens lesestoff er her! Les om erfaringene og resultatene fra arbeidet i det nasjonale pilotprosjektet i Nordland. Imidlertid er det verdt å merke seg at i arbeidet i pilotkommunene i Nordland skal fortsette ut dette skoleåret. 

Effekter av pilotprosjektet

Etter å ha gjennomført en rekke fellestiltak og tiltak spesifikk i den enkelte pilotkommune; Hadsel, Meløy, Sortland og Vågan, kan prosjektet vise til en rekke effekter og resultater:

  • Alle pilotkommunene har godkjente Inn på tunet-tilbydere og flere gårder i ferd med å bli godkjente. Dette øker sannsynligheten for at flere barn og unge kan få et Inn på tunet-tilbud.
  • Inn på tunet kan være et forebyggende tiltak til barn og unge. Dette har kommunene erfart gjennom å få kunnskap om FNs Barnekonvensjon, Barnevernsreformen mm. 
  • Tverrfaglig samarbeid i kommunen er en suksessfaktor. 
  • Fellestiltakene har støttet opp om arbeidet i pilotkommunene og fungert som viktige møteplasser for erfaringsdeling.
  • De foreløpige resultatene fra følgeforskningen viser at økonomi ikke er den størtste barrieren for bruk av Inn på tunet, men snarere organiseringen og forankringen internt i kommunen. 

Les mer om alle tiltakene, arbeidet i pilotkommunene og foreløpige resultater fra følgeforskningen i den vedlagte sluttrapporten. 

Nordlands arbeid fortsetter ut skoleåret 2022/2023

De øvrige tre pilotprosjektene knyttet til demensomsorg, videregående skole, og rus, psykisk helse og arbeid, har avsluttet sitt arbeid nå i desember. Ettersom Nordland har et prosjekt som retter seg mot elever i grunnskolen, skal vi benytte midlene som prosjektet har fra Nordland fylkeskommune til å bidra med ytterligere erfaringer fra pilotkommunene frem mot sommeren. Det vil da komme ytterligere en rapport med disse erfaringene. 

Nordland oppdaterer veilederen "Gården som pedagogisk ressurs" 

Statsforvalteren i Nordland skal også i 2023 lede arbeidet med å oppdatere og digitalisere veilderen "Gården som pedagogisk ressurs". Dette skal gjøres i samarbeid med Landbruksdirektoratet, Utdanningsdirektoratet og samarbeidspartnere i pilotprosjektet. I dette arbeidet vil vi legge til grunn erfaringer og kunnskap fra pilotprosjektet. Statsforvalteren i Nordland har fått 200 000 kr fra Landbruksdirektoratet til dette arbeidet. 

Publisert 16.12.2022