Resultater fra pilotprosjektene i Inn på tunet-løftet

I desember 2022 ble pilotprosjektene i Inn på tunet-løftet som var knyttet til demensomsorg, videregående skole og psykisk helse- og arbeidstrening avsluttet. Pilotprosjektet i Nordland som omhandler et tilbud til elever i grunnskolen skal fortsette frem mot skoleårets slutt sommeren 2023. I denne saken oppsummeres effektene og erfaringene fra Nordland så langt.

Lær av erfaringer fra pilotkommunene i Nordland, Foto: Dan Mariner

Effekter av pilotprosjektet

Etter å ha gjennomført en rekke fellestiltak og tiltak spesifikk i den enkelte pilotkommune; Hadsel, Meløy, Sortland og Vågan, kan prosjektet vise til en rekke effekter og resultater.

Alle pilotkommunene har godkjente Inn på tunet-tilbydere og flere gårder i ferd med å bli godkjente. Dette øker sannsynligheten for at flere barn og unge kan få et Inn på tunet-tilbud.

Inn på tunet kan være et forebyggende tiltak til barn og unge. Dette har kommunene erfart gjennom å få kunnskap om FNs Barnekonvensjon, Barnevernsreformen mm. 

Tverrfaglig samarbeid i kommunen er en suksessfaktor. 

Fellestiltakene har støttet opp om arbeidet i pilotkommunene og fungert som viktige møteplasser for erfaringsdeling.

De foreløpige resultatene fra følgeforskningen viser at økonomi ikke er den største barrieren for bruk av Inn på tunet, men snarere organiseringen og forankringen internt i kommunen. 

Les mer om alle tiltakene, arbeidet i pilotkommunene og foreløpige resultater fra følgeforskningen i den vedlagte sluttrapporten. 

 

Nordlands arbeid fortsetter ut skoleåret 2022/2023

De øvrige tre pilotprosjektene knyttet til demensomsorg, videregående skole, og rus, psykisk helse og arbeid, har avsluttet sitt arbeid nå i desember. Ettersom Nordland har et prosjekt som retter seg mot elever i grunnskolen, skal vi benytte midlene som prosjektet har fra Nordland fylkeskommune til å bidra med ytterligere erfaringer fra pilotkommunene frem mot sommeren. Det vil da komme ytterligere en rapport med disse erfaringene. 

 

Les mer om resultatene fra alle pilotprosjektene

Hvis du ønsker å lese rapportene fra de ulike pilotprosjektene og lære av deres erfaringer, finner du disse på nettsiden til Inn på tunet-løftet, under de ulike temaene.

Publisert 12.01.2023