Hva skal Lørenskog tilby hjemmeboende personer med demens?

Lørenskog kommune jobber nå for å finne ut hvordan vi fremover skal tilby fleksible og tilrettelagte dagaktivitetstilbud til våre hjemmeboende personer med demens.  Antallet personer med demens vil trolig nærme seg 800 personer i 2025. Mange trenger et meningsfylt dagaktivitetstilbud, og mange har pårørende som trenger avlastning.

Lørenskog er en kommune i vekst, noe som betyr at også antall personer med demens øker. Ifølge demenskartet.no øker antall personer med demens fra 627 innbyggere i 2020 til 780 i 2025, en økning på nesten 25 %. Andelen yngre personer med demens øker også, og mange av disse ønsker naturlig nok et aktivitetstilbud utenfor institusjon.

Prosjekt om Inn på tunet i demensomsorgen

I 2021/2022 har Lørenskog deltatt i et prosjekt om Inn på tunet-tilbud i demensomsorgen, som er en del av den nasjonale satsingen «Inn på tunet-løftet». Vi har deltatt sammen med fire andre kommuner: Fredrikstad, Hemsedal, Modum og bydel Nordre Aker i Oslo.

I prosjektet har vi blant annet kartlagt behovet for fleksible og tilrettelagte dagaktivitetstilbud. Vi har fått mer kunnskap om Inn på tunet som et alternativt dagaktivitetstilbud, vi har sett på utfordringene ved å kjøpe et slikt tilbud og vurdert hvor aktuelt det er for Lørenskog.

Lørenskog kommune la ut en dialogmelding i Doffin i desember 2021 for å få oversikt over interesserte Inn på tunet-tilbydere i vårt område, og fire interessenter meldte seg.

Under pandemien økte behovet for aktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens, og kommunen startet dagaktivitetstilbudet «Ut på tur» på Skihytta. «Ut på tur» er et tilbud tre dager i uken til yngre, fysisk spreke personer med demens som setter pris på friluftsliv og ønsker å holde seg aktive. Tilbudet benytter seg av naturen i nærområdet, kulturtilbud i kommunen og områder rundt Lørenskog. «Ut på tur» tilbyr måltider, mye aktivitet og sosialt samvær. Det er også laget en film fra tilbudet.

Foreløpig konklusjon

Gjennom en bred og grundig prosess i arbeidsgruppa velger Lørenskog kommune i denne omgang å ikke starte opp et Inn på tilbud-tilbud i samarbeid med en tilbyder. Begrunnelsen for denne avgjørelsen er at «Ut på tur» gir personer med demens i Lørenskog et variert dagaktivitetstilbud utenfor institusjon. Dette er kartlagt gjennom intervjuer med deltakere og pårørende i «Ut på tur»-tilbudet, og pårørende i et ordinært dagtilbud. I intervjuene kom det også frem at deltagerne og pårørende i "Ut på tur" ønsker at tilbudet økes, både når det gjelder antall dager og åpningstider. Lørenskog kommune har ikke økonomi eller ressurser til begge tilbudene.

Arbeidsgruppa ser imidlertid at Inn på tunet kan være egnet som et supplement i dagaktivitetstilbudet. Inn på tunet kan også være aktuelt for andre brukergrupper i kommuner, for eksempel for skoleelever med utfordringer i ordinær skolehverdag og for personer med utfordringer innen rus eller psykisk helse.

Webinar og sluttrapport

Fredag 11. november 2022 holdes et webinar som oppsummerer funn og erfaringer i prosjektet om Inn på tunet for personer med demens. Sluttrapporten for prosjektet kommer 15. desember.

 

Prosjektets arbeidsgruppe i Lørenskog har bestått av:

Kjersti Garhovd-Skar (hukommelsekoordinator)

Jarle Opseth (avdelingsleder for Dagaktivitetstilbud, kultur og frivillighet)

Gabriella Lindman (avdelingsleder, Helsefremmende og forebyggende tjenester)

Margrethe Ulfsbøl Tangre (virksomhetsleder, Samhandling og forvaltning)

Knut Samseth (landbrukssjef regionkontor landbruk, Lørenskog, Oslo og Rælingen)

Ebba Parelius (eldrerådet)

Kjell Blomseth (erfaringsrepresentant med demens)

Kari-Ann Baarlid (pårørende)

Innkjøpsavdelingen

Agnete Nygaard, prosjektleder (rådgiver, enhet for fag og innovasjon)

Publisert 12.09.2022

Kontaktpersonar